Muốn chèn hình ảnh bạn click vào    (Hình ảnh). Màn hình sẽ hiện ra như sau:

- Tại mục URL ảnh bạn chọn    -> Màn hình sẽ xuất hiện hình bên dưới

Nhấn nút     -> Chọn hình ảnh từ máy tính -> Tiếp theo click chọn hình ảnh mà bạn muốn chèn vào bài viết màn hình sẽ hiển thị:

Chọn kích thước cho hình hiển thị:               

Chọn vị trí hình ảnh hiển thị trong văn bản:  

Cuối cùng nhấn nút     để thêm mới hình ảnh bài viết

 

 

Cẩm nang khác