Nhập liệu Logo/ Banner: Chọn Logo/ Banner  như hình

Tại mục Bài viết bạn Click   vào nút màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

 

 

- Phân loại: Nếu là Logo thì chọn       

                 Nếu là Banner thì chọn     

- Vị trí hiển thị: Chọn vị trí hiển thị banner tại Menu mà bạn muốn

- Tên: Nhập tên Logo/ Banner

- Hình ảnh: Nhấn    chọn đường dẫn tới Logo/ Banner từ máy tính của bạn.

- Hiển thị: Chọn nút    để hiển thị Logo/ Banner lên website

- Cuối cùng: Click vào nút    để lưu Logo/Banner vừa làm xong

Lưu ý: Bạn có thể nhập nhiều Banner để trang web thêm sinh động. Các Banner sẽ tự động chạy lần lượt theo thứ tự

Chỉnh sửa & Xóa bài viết Logo/ Banner

Chỉnh sửa: Chọn    để chỉnh sửa Logo/Banner

Xóa: Click chọn    Hình ảnh muốn Xóa -> Nhấn nút    để Xóa Logo/Banner

Sắp xếp thứ tự: Bạn nhập thứ tự Bài viết muốn hiển thị lên website, sau đó nhấn nút  

 

Cẩm nang khác