NHẬP LIỆU NỘI DUNG TIN TỨC

     TIN TỨC: Có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa tất cả nội dung không giới hạn như hình sau:

  • Nút Nhập mới:     
  • Nút Chỉnh sửa:    
  • Nút Xóa          :    

     Nhập liệu Tin tức: Chọn Tin tức -> Danh mục/ Danh sách  như hình

           Thêm Danh mục: Click     màn hình sẽ hiển thị

-          Danh mục cha: Chọn Phân loại Tin tức

-          Danh mục: Nhập tên Danh mục Tin tức

-          Liên kết: Không cần nhập. Hệ thống tự động cập nhật

-          Từ khóa: Nhập từ/ nhóm từ  khóa bạn muốn để tăng khả năng xuất hiện trên công cụ tìm kiếm của Google

-          Hình ảnh thu nhỏ: Nhấn vào    chọn đường link tới hình ảnh muốn đưa vào.

-          Hiển thị: Muốn bài viết hiển thị lên web bạn kích chọn nút  

-          Cuối cùng click nút    để lưu danh mục mới

-          Lưu ý: Ngôn ngữ English nhập liệu tương tự như ngôn ngữ Tiếng Việt

          Chỉnh sửa & Xóa Danh mục:

-          Chỉnh sửa: Click nút    để chỉnh sửa nội dung Danh mục

-          Xóa: Click chọn    Danh mục muốn Xóa -> Nhấn nút    để XÓA

-          Sắp xếp thứ tự: Tại mục Thứ tự bạn chọn biểu tượng    để di chuyển thứ tự mà bạn muốn hiển thị lên website.

   BÀI VIẾT: Có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa tất cả nội dung bài viết không giới hạn

Thêm danh sách: Chọn Tin tức -> Danh sách như hình

Muốn nhập liệu Tin tức mới, bạn Click nút    màn hình sẽ xuất hiện

-          Danh mục: Chọn Phân loại Tin tức

-          Tiêu đề: Nhập tên/ Mã số Tin tức

-          Mô tả sơ lược: Nhập nội dung mô tả sơ lược về Tin tức

-          Nội dung: Nhập nội dung mô tả chi tiết Tin tức

-          Hình thu nhỏ: Nhấn vào    chọn đường link tới hình ảnh muốn đưa vào. (Hình ảnh này là hình ảnh đại diện khi hiện ra ngoài website)

-          Liên kết: Không nhập liệu mục này. Hệ thống tự động chèn

-          Từ khóa: Nhập từ/ nhóm từ  khóa bạn muốn để tăng khả năng xuất hiện trên công cụ tìm kiếm của Google

-          Nổi bật: Nếu bạn muốn bài viết hiển thị ngoài trang chủ thì kích chọn   

-          Hiển thị: Muốn bài viết hiển thị lên web bạn kích chọn nút   

-          Cuối cùng click nút    để lưu lại bài viết

Lưu ý: Ngôn ngữ English nhập liệu tương tự như ngôn ngữ Tiếng Việt

       Chỉnh sửa & Xóa bài viết Tin tức

Chỉnh sửa: Chọn    để chỉnh sửa Tin tức

Xóa: Click chọn   Tin tức muốn Xóa -> Nhấn nút    để Xóa Tin tức

Sắp xếp thứ tự: Nhập thứ tự Bài viết muốn hiển thị lên website, sau đó nhấn nút   

 

Cẩm nang khác