Danh mục Sản phẩm:  Có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa tất cả nội dung không giới hạn

  • Nút Nhập mới  :     
  • Nút Chỉnh sửa :     
  • Nút Xóa           :     

Nhập liệu Sản phẩm: Chọn Sản phẩm -> Danh mục/ Danh sách  như hình

Thêm Danh mục: Click    màn hình sẽ hiển thị

-          Danh mục cha: Chọn Phân loại Sản phẩm

-          Danh mục: Nhập tên Danh mục Sản phẩm

-          Mô tả sơ lược: Nhập mô tả về Phân loại Sản phẩm

-          Liên kết: Không cần nhập. Hệ thống tự động cập nhật

-          Từ khóa: Nhập từ/ nhóm từ  khóa bạn muốn để tăng khả năng xuất hiện trên công cụ tìm kiếm của Google

-          Nổi bật: Nếu bạn muốn bài viết hiển thị ngoài trang chủ thì kích chọn  

-          Hình ảnh thu nhỏ: Nhấn vào  chọn đường link tới hình ảnh muốn đưa vào.

-          Hiển thị: Muốn bài viết hiển thị lên web bạn kích chọn nút  

-          Cuối cùng click nút    để lưu danh mục mới

-          Lưu ý: Ngôn ngữ English nhập liệu tương tự như ngôn ngữ Tiếng Việt

Chỉnh sửa & Xóa Danh mục:

-          Chỉnh sửa: Click nút   để chỉnh sửa nội dung Danh mục

-          Xóa: Click chọn þ Danh mục muốn Xóa -> Nhấn nút    để Xóa

-          Sắp xếp thứ tự: Tại mục Thứ tự bạn chọn biểu tượng  để di chuyển thứ tự mà bạn muốn hiển thị lên website.

    BÀI VIẾT: Có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa tất cả nội dung bài viết không giới hạn

Thêm Danh sách: Chọn Sản phẩm -> Danh sách như hình

Muốn nhập liệu Sản phẩm mới, bạn Click nút    màn hình sẽ xuất hiện

-          Danh mục: Chọn Phân loại Sản phẩm

-          Tiêu đề: Nhập tên/ Mã số Sản phẩm

-          Mô tả sơ lược: Nhập nội dung mô tả sơ lược về Sản phẩm

-          Nội dung: Nhập nội dung mô tả chi tiết Sản phẩm

-          Đơn giá: Nhập đơn giá cho Sản phẩm

-          Liên kết: Không nhập liệu mục này. Hệ thống tự động chèn

-          Từ khóa: Nhập từ/ nhóm từ  khóa bạn muốn để tăng khả năng xuất hiện trên công cụ tìm kiếm của Google

-          Hình thu nhỏ: Nhấn vào    chọn đường link tới hình ảnh muốn đưa vào. (Hình ảnh này là hình ảnh đại diện khi hiện ra ngoài website)

-          Hình phóng to: Nhấn vào    chọn đường link tới hình ảnh muốn đưa vào. (Hình ảnh này là hình ảnh chi tiết khi hiện ra ngoài website)

-          Chọn    . Bạn chọn mục này khi muốn up lên nhiều hình ảnh về Sản phẩm

Lưu ý: Điều chỉnh kích thước hình ảnh theo dạng chuẩn để khi hiển thị ra ngoài website được rõ và đẹp

-          Nổi bật: Nếu bạn muốn bài viết hiển thị ngoài trang chủ thì kích chọn   

-          Hiển thị: Muốn bài viết hiển thị lên web bạn kích chọn nút   

-          Cuối cùng click nút    để lưu lại bài viết

Lưu ý: Ngôn ngữ English nhập liệu tương tự như ngôn ngữ Tiếng Việt

Chỉnh sửa & Xóa bài viết Sản phẩm

 

  • Chỉnh sửa: Chọn   để chỉnh sửa Sản phẩm
  • Xóa: Click chọn þ Sản phẩm muốn Xóa -> Nhấn nút    để Xóa Sản phẩm
  • Sắp xếp thứ tự: Nhập thứ tự Bài viết muốn hiển thị lên website, sau đó nhấn nút  

 

 

Cẩm nang khác